Collonil Bleu Shoe Fresh

  • detail Collonil Bleu Shoe Fresh
Collonil Bleu Shoe Fresh - 100 ml - vytváří hygienickou svěžest v obuvi a odstraňuje nepříjemné pachy. Poskytuje příjemnou, dlouho trvající svěží vůni. Snadné použití díky systému " Easy Bleu". Sprej vložte rozstřikovačem do obuvi a jednoduše nastříkejte. Nechte uschnout.
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoic/ošetření
P410+412 Chraňte před slunečním zářením.Nevystavujte teplotě přesahující 50° C / 122 o F
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad
Vaše cena:
200 Kč
Množství:
Dostupnost na jednotlivých skladech:
Skladem
Karlovy Vary - Sokolovská 58 D+S
Skladem
  • DETAIL
  • DOTAZ?
Parametry:
Barva:
Sezóna:
JARO-LÉTO 23
ZNAČKA:
Collonil
Doba doručení:
do 48 hodin po objednání v pracovních dnech
Kód zboží:
12601632
Ean:
4002092506466
Sociální sítě:
Potřebujete poradit?
Vaše jméno:*
E-mail:*
Telefon:
Váš dotaz:*
Opište znaky:*
Potřebujete poradit?
Vaše jméno:*
E-mail:*
Telefon:
Váš dotaz:*
Opište znaky:*

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0